Empower

Her

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • “Het bedrijf”: [Naam van je bedrijf], aanbieder van diensten zoals beschreven op de website.
   • “Klant”: De persoon of entiteit die diensten afneemt van het bedrijf.
   • “Diensten”: De diensten zoals beschreven op de website van het bedrijf.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door het bedrijf.
  2. Door gebruik te maken van de diensten van het bedrijf, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.
 3. Diensten

  1. Het bedrijf zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste vermogen uit te voeren.
  2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen of aan te passen, mits dit de kern van de overeenkomst niet wezenlijk aantast.
 4. Prijzen en Betaling

  1. De prijzen voor de diensten worden vermeld op de website van het bedrijf en zijn inclusief eventuele belastingen, tenzij anders aangegeven.
  2. Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld op de factuur of zoals anders overeengekomen tussen het bedrijf en de klant.
 5. Intellectueel Eigendom

  1. Het intellectueel eigendom met betrekking tot de diensten, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en andere materialen, blijft eigendom van het bedrijf.
  2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf de intellectuele eigendomsrechten te kopiƫren, verspreiden of te gebruiken.
 6. Aansprakelijkheid

  1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het bedrijf.
  2. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat is betaald door de klant voor de desbetreffende diensten.
 7. Overmacht

  1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de diensten als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, oorlogen, overheidsmaatregelen, enzovoort.
 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen het bedrijf en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.